Huisregels

De ervaring heeft geleerd dat wij onze zorgkwaliteit uitsluitend kunnen waarborgen als er sprake is van goede communicatie en onderling vertrouwen. Om u van de beste zorg te kunnen voorzien, verwachten wij ook een aantal zaken van u.

Wijzigingen doorgeven

Wij verzoeken u wijzigingen in uw gegevens, zoals adres, telefoonnummer en verzekering tijdig aan ons door te geven. Dit kan telefonisch, per e-mail of persoonlijk bij de afsprakenbalie. Zijn er veranderingen betreffende uw gezondheid of gebruikte medicatie, dan dient u dit aan uw tandarts door te geven.

Het afzeggen van afspraken

Als u een afspraak wilt annuleren, horen wij dit graag zo spoedig mogelijk. Een afspraak dient minimaal 48 uur van te voren, telefonisch, te worden afgezegd. Bij geen of een te late afzegging zijn wij, conform de betalingsvoorwaarden van de KNMT, genoodzaakt de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen. Dit heeft tot gevolg dat wij u een bedrag van €15 per 10 minuten gereserveerde behandeltijd in rekening kunnen brengen (deze zijn niet te declareren bij de verzekeraar).

Betaling van uw nota

Wij zullen uw nota, indien u aanvullend verzekerd bent voor de tandarts, rechtstreeks indienen bij de verzekeraar. Mocht het zo zijn dat uw verzekeraar niet het volledige bedrag vergoedt, ontvangt u van ons een rekening voor het openstaande bedrag.

Indien u niet aanvullend verzekerd bent voor de tandarts, dienen nota’s onder de € 200 per persoon contant dan wel met pinpas direct te worden voldaan. In uitzonderlijke gevallen kan hier, in overleg met uw tandarts, van worden afgeweken. Uiteraard krijgt u de gespecificeerde rekening met UPT-codes direct mee. Nota’s boven de € 200 per persoon kunt u meenemen en binnen 30 dagen overmaken.

Voldoet u, ondanks twee betalingsherinneringen, niet aan de betalingsverplichting, dan worden zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen getroffen, dan wel worden derden daarmee belast. Alle buitengerechtelijke incassokosten, verbonden aan de incasso der vorderingen komen ten laste van de patiënt c.q. zijn wettelijke vertegenwoordiger. Bij betalingsachterstand zijn wij gerechtigd verdere behandeling op te schorten, of te verrichten tegen contante betaling.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.allesoverhetgebit.nl.

Klachten

Wanneer u ontevreden bent over de behandeling of de manier waarop u bejegend bent, vragen wij u dit zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken. Wellicht kunnen wij direct iets voor u doen. Bent u van mening dat wij hier geen gehoor aan hebben gegeven, dan kunt u schriftelijk een klacht indienen. Wij zullen zo spoedig mogelijk binnen een termijn van 6 weken op uw klacht reageren. Indien u daarna nog steeds ontevreden bent over de afhandeling van uw klacht, kunt u zich richten tot de klachtencommissie KNMT. U kunt meer informatie opvragen via www.knmt.nl/patienten. Voor een persoonlijk advies of informatie kunt u contact opnemen met Tandheelkundig Informatie Punt (TIP), telefoon 0900-2025012.

Zie ook deze flyer.